Please enable JavaScript

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ОБЩИ УСЛОВИЯ на Младежка Академия за Многопрофилно Общо Театрално Образование

/ Антон Николов /

Общи разпоредби

 • С настоящите условия се уреждат взаимоотношенията между школа МАМОТО и потребителите на услугата обучение по актьорско майсторство.
 • Услугата се осигурява от МАМОТО въз основа на индивидуално записване към школата от съответния клиент.
  I. Основни понятия
  По смисъла на настоящите общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:
  - „Ученик“ – всяко физическо лице, което посещава курса по актьорско майсторство към школа МАМОТО
  - „Родител“ – родител или настойник на ученик под 18-годишна възраст
  - „Годишно обучение“ – курс със средна продължителност 9 месеца от средата на септември до края на месец юни. Първият семестър е от септември до края на месец януари. Вторият семестър е от месец февруари до месец юни.
  - „Записване/регистрация“ – записване към курса по актьорско майсторство включва подписване от родителя на бланка за използване на личните данни на ученика и плащане на такса.
  II. Записване на обучителния курс по актьорско майсторство
  1. Записването се осъществява чрез подписване от родителя на формуляр за използване на личните данни и плащане на таксата в съответните срокове или до изчерпване на свободните места.
  2. Записването се приема, че е настъпило след заплащане на курса
  3. Учениците се разпределят в групи на база възраст и ниво на обучение.
  III. Такси, начин на плащане и отстъпки
  1. Такси – таксата на обучение е месечна на стойност 125 лв. за един ученик.
  2. Начин на плащане – таксата се плаща в първия ден (първата седмица) на обучение за съответния месец. Плаща се цялата месечна такса (а не на посещение).
  3. Отстъпки – Учениците може да ползват следните отстъпки:
  3.1. При плащане на такси за 3 месеца общо, се приспадат 10%, т.е. крайната сума е 337 лв. (вместо 375 лв.)
  3.2. При записани двама и повече членове от едно семейство (братя и/или сестри) общата месечна такса за 2-ма е 225 лв. (вместо 250 лв.).
  3.3. В съответствие на точка 3.1 и 3.2 – при записване на двама ученици от едно семейство на такси за предстоящи 3 месеца общо, то крайната сума е 607 лв. (вместо 675 лв.)
  4. Школа МАМОТО запазва правото да извършва едностранни промени на таксите за обучение и/или отстъпки.
  5. При предстоящ спектакъл на сцена или участие на групата във фестивал, може да се наложи събиране на допълнителна такса или закупуване на билети за съответното събитие, за което се е наложило извънредно плащане. Тези такси/суми предварително ще се оповестяват на родителите.
  IV. Прекъсване на обучение и отсъствие от страна на ученика
  1. Когато ученик е записан в конкретна група за обучение, той заема място в курса за целия период на обучение. От гледна точка на преподаване и качество на усвояване на учебния материал, заетото вече място не може да се замени от друг ученик след първите два месеца от началото на учебната година и/или по преценка на преподавателя, поради заеманата съответна актьорска роля при предстоящ спектакъл. При прекъсване на обучението едностранно от страна на ученика /или родителя/, не се възстановява заплатената такса.
  2. Ако на ученик се наложи да прекъсне курса поради изключителни обстоятелства, школата може да одобри молба за възстановяване на вече заплатена такса.
  3. Със записването си на курса, ученикът прави избор да посещава учебните занятия. В случай на отсъствие и пропускане на част от занятията, школата не връща част от таксата на курсиста.
  4. При наложило се отсъствие от страна на ученик, родителят е длъжен да уведоми преподавателя най-късно ден преди съответния урок.
  5. При поставена дата на представление и/или генерална репетиция за спектакъл, НЕ се допуска отсъствие.
  V. Прекратяване на обучение от страна на школа МАМОТО
  1. Oбучението на ученик може да бъде прекратено от страна на школата/преподавателя в случай на:

1.1. Лошо поведение на ученик, с което пречи протичането на нормален учебен процес и/или неуважително общуване с преподавател и останалите курсисти.

1.2. Повреждане на учебната база и/или реквизити от страна на ученик, за което ще се изисква заплащане на глоба за подмяна с нови такива или за съответна поправка.

1.3. Неплатена такса – школата запазва правото да прекрати обучението на ученик, ако не е платил таксата в срок (виж т.III, ал. 2)

1.4. МАМОТО запазва право да отмени учебен ден при несъбран минимален брой ученици (твърде много отсъстващи), след което ще приспадне част от месечната такса единствено на учениците, които са били налични за учебния час.
VI. График на занятия
1. Графикът на занятия се определя в началото на учебната година.
2. Школата запазва право да променя графика на учебните занятия според сформираните групи.
VII. Ваканции.
1. Ваканциите/неучебните дни в школата съвпадат с тези в държавните училища и/или се договарят предварително между преподавател и родители.
2. Не се провеждат учебни часове по време на официални и национални празници.
VIII. Сертификат и следващ курс на обучение
1. Всеки ученик, преминал обучителния материал през цяла учебна година, получава сертификат за успешно изкаран курс по актьорско майсторство за съответното ниво на обучение.
2. Ученик, записан в следващ курс на обучение, се разпределя в група за съответното по-високо ниво според резултатите, покриващи академичните стандарти на школата.
IX. Рекламни материали и презентации от учебния процес
1. Школата има право да снима учебния процес и/или презентации на сцена с цел рекламни видео или фото материали.
2. При нежелание на родител неговото дете да участва в рекламни материали, трябва предварително изрично да уведоми преподавател (школата).
X. Предложения, жалби и молби
1. Предложения, жалби и молби биха могли да бъдат подадени по и-мейл info@mamoto.bg , след което ще се разгледат и обсъдят в срок до месец след получаването им.

Настоящите общи условия са в сила от месец август 2023 г. за всички настоящи и нови ученици, публично достъпни, публикувани в сайта на актьорската школа https://mamoto.bg